ANBI

ANBI van de Kerkvoogdij van de Protestantse gemeente van bijz. aard te Lemmer: Eben Häezer

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die wij moeten publiceren in verband met onze ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belasting. Wij zijn dan ook verplicht om een aantal gegevens te publiceren.

Naam

Binnen de PKN staan we geregistreerd onder de naam Protestantse gemeente van bijzondere aard te Lemmer Eben Haëzer. Omdat we aan willen geven wat onze bijzondere aard is, nl. op Gereformeerde grondslag, treden we naar buiten toe op onder de naam Protestantse gemeente van bijzondere aard op Gereformeerde grondslag Eben Haëzer te Lemmer.

RSIN/fiscaal nummer

Dit nummer is 824134096.

Contactgegevens

BezoekadresRiensingel 48531 GH Lemmer
  
E-mailadres algemeenebenhaezer.lemmer@gmail.com
E-mailadres College van Kerkrentmeesterskerkrentmeesters.eben.haezer@gmail.com

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. De Kerkenraad telt 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de gemeente.

Ouderling-kerkrentmeesterLid en Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Ouderling-kerkrentmeesterLid en Scriba
Pastoraal ouderlingLid & Voorzitter Kerkenraad
Pastoraal ouderlingLid
DiakenLid Kerkenraad en Voorzitter diaconie
DiakenLid
DiakenLid

Beleidsplan

Het beleidsplan van onze gemeente kunt u hieronder als PDF document downloaden.

Beleidsplan als pdf document

Het beleidsplan van de landelijke Protestante Kerk vind u hier. 

(http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplan-dienstenorganisatie-aanvaard.aspx)

Beloningsbeleid

De beloning van de pastoraalwerker is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland: Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk (http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx).

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van kerkstructuur, organisatie,  kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De volledige tekst van de kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx

Jaarverslag en begroting

Wekelijkse vinden er kerkdiensten plaats. Verder organiseert onze gemeente diverse activiteiten waarmee ze haar doelstelling kan verwezenlijken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Catechese
 • Jeugdwerk
 • Bijbelkring
 • Jonge echtparenkring
 • Vrouwenkring 

In de volgende tabellen kunt u de financiële verantwoording van onze gemeente vinden over de jaren 2022 en 2023, alsmede de begroting voor 2024.

ANBI van de Diaconie van de Protestantse gemeente van bijz. aard te Lemmer: Eben Häezer

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die wij moeten publiceren in verband met onze ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belasting. Wij zijn dan ook verplicht om een aantal gegevens te publiceren.

Naam

Binnen de PKN staan we geregistreerd onder de naam Protestantse gemeente van bijzondere aard te Lemmer Eben Haëzer. Omdat we aan willen geven wat onze bijzondere aard is, nl. op Gereformeerde grondslag, treden we naar buiten toe op onder de naam Protestantse gemeente van bijzondere aard op Gereformeerde grondslag Eben Haëzer te Lemmer.

RSIN/fiscaal nummer

Dit nummer is: 824134138

Contactgegevens

BezoekadresRiensingel 48531 GH Lemmer
  
  
  
E-mailadres algemeenebenhaezer.lemmer@gmail.com
E-mailadres College van Kerkrentmeesterskerkrentmeesters.eben.haezer@gmail.com

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. De Kerkenraad telt 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de gemeente.

Ouderling-kerkrentmeesterLid en Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Ouderling-kerkrentmeesterLid en Scriba
Pastoraal ouderlingLid en Voorzitter Kerkenraad
Pastoraal ouderlingLid
DiakenLid Kerkenraad en Voorzitter diaconie
DiakenLid
DiakenLid

Beleidsplan

Het beleidsplan van onze gemeente kunt u hieronder als PDF document downloaden.

Beleidsplan als pdf document

Het beleidsplan van de landelijke Protestante Kerk vind u hier.

(http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplan-dienstenorganisatie-aanvaard.aspx)

Beloningsbeleid

De beloning van de pastoraalwerker is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland: Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk (http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx).

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De volledige tekst van de kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx

Jaarverslag en begroting

Wekelijkse vinden er kerkdiensten plaats. Verder organiseert onze gemeente diverse activiteiten waarmee ze haar doelstelling kan verwezenlijken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Catechese
 • Jeugdwerk
 • Bijbelkring
 • Jonge echtparenkring
 • Vrouwenkring
 • Jonge Vrouwenkring

In de volgende tabel kunt u de financiële verantwoording van diaconie van onze gemeente vinden over 2022 en 2023 alsmede de begroting van 2024